2014 July 28: Comfort’s coming of age ceremony

 

Where:  Nquthu, KwaZulu Natal.
When:  12th July 2014

Umemulo unjengomshado, usuke uwumakoti ushadiswa nabakini, umhlwehlwe usuke umele i-veil. Ube futhi uyafana ne – 21st yesizulu, ngoba uma umuntu wesifazane emuliswa usuke unikwa ukhiye ukuthi usengakhululeka agane.

Igama lami ngingu-Comfort BZ Gwala, ngiphila impilo yobu Lesbian engizalwe nayo, abazali bami bangigcinele usiko lokungukhulisa ngokwesizulu (umemulo) obungomhlaka 12 July 2014, endaweni yase-Nquthu.
Ngacela Inkanyiso ukuba izongithathela izithombe zomcimbi wami obe yigugu elikhulu kimi. Ngosizo lweNkanyiso nabangaphumelanga ukuba khona, iNkanyiso izobathatha ibabeke ngezithombe ngakho konke okwakwenzeka, nokwaba okokuqala emlandweni ukumula kwe Lesbian.

Ukwenzelwa kwami umemulo kungijabulisile, noma bengisaba ukugqoka isidwaba ngoba abantu abaningi endaweni bebazi ukuthi ngiwumfana, negenge yabafana engiphila nayo, abaningi bathukile, abanye bebuza kumina ukuthi ubani ozomula kini? Ngivele ngithi omunye udadewethu ngisaba ukuthi imina.
Ngendlela ekwakugcwele ngayo?
Bathi babefuna ukubona i-lesbian imula.

 

IMG_0269 (640x427) (2)La izinsizwa zazigiya zingilande emfuleni sesiya esigcawini. 

 

IMG_0264

 

IMG_9992Isibopho esifakwe umama ekhanda, esokuvimba ukuthi umoya ungabi khona.
Netshali alibeke emahlombe.  Umoya nje, just a wind, kuba nomoya omkhulu ongadiliza izindlu. Kuvinjwa wona.

 

IMG_0015La ekushunqa khona intuthu, kusendlini yakwa gogo, umama usishisela impepho mina newele lami, kumi imbuzi yewele kodwa ayivelanga. Ubika umsebenzi emsamu.

 

IMG_0224Lesi ngiguqile umfwethu ubambe umhlwehlwe awukhipha emanzini, uzongigqokisa wona. Lesi engihleli khona phansi, ngase ngembeswa, abakomalume nabakamkhwenyana kadade wethu omncane.

 

IMG_0206Isithombe esinokhamba , njengoba ngangihleli emfuleni, nabadala abangasekho basuke bekhona, ukhamba kusuke kuwolwabo, kodwa baphuzelwa imina kancane, ngihabule.

 

IMG_0210

 

IMG_0200

 

IMG_0134

 

IMG_0204… uma umuliswa ubizwa ngomakoti, umalume wakho olande kuyena umkhonto ubizwa ngomkhwenyana.

 

IMG_0245Ukwenzelwa kwami umemulo kungijabulisile, noma bengisaba ukugqoka isidwaba ngoba abantu abaningi endaweni bebazi ukuthi ngiwumfana, negenge yabafana engiphila nayo, abaningi bathukile, abanye bebuza kumina ukuthi ubani ozomula kini? Ngivele ngithi omunye udadewethu ngisaba ukuthi imina. Ngendlela ekwakugcwele ngayo? Bathi babefuna ukubona i Lesbian imula.

 

IMG_0458

 

IMG_0199Lo owedansane e blue, umfowethu olama ongilamayo, uwu number 3, lo owe jersey eli black & whites, umzala wami uyena omele umalume ngoba akasekho, u-Bheki Mthembu, umfowethu uKwazi Gwala, abahleli phansi omzala bonke bazalwa omalume. 

 

IMG_0205

 

IMG_0203

 

IMG_0244Isidwaba siyisembatho sakwazulu, imvunulo yakwa Zulu,esho ukuba umakoti.
Umhlwehlwe njengoba uhlangene uthule usho ukuthi ngiseyi virgin kodwa kade ngaqala ukuqonywa.
 

IMG_0126Inkomo nenkonyane, kwakuzidlela nje, akuhlangene nomemulo.

 

IMG_0115

 

IMG_0448Imali ekhanda usuka uphiwa , iyaye ikhokhe izikweletu ezenziwe ngomsebenzi.

Engikwenzelwe umama, ngiyakusaba, angazi ngiyomjabulisa ngani?
Ngifisa sengathi bonke omama abazele ama Lesbians bengawakhombisa uthando bawamukele njengabantwana babo.
Ne Nduna ephethe ingimangazile ukuthi isukume ize emcimbini womuntu ofana nami, ikhombise ukungacwasi ngokobulili, yaze yasho kwabayi intervier yathi umuntu uphila impilo ayithandayo.

Lokho kwangijabulisa…

IMG_0429

 

IMG_0508

 

IMG_0467

 

IMG_0132

 

IMG_0466Lapha ngikhashwe izintombi ezihlolwayo zasendaweni, ezihamba umhlanga, ezingakaze zihlangane nomuntu wesilisa.

 

IMG_0506Kulesithombe ngihlezi nomama wami.

... eyokuzibona ngigqoke u bra ingithusile, bengiqala, ngingakwazi nokuwugqoka, umama wayengithengele oveza i cleavage, ngawunqaba. Usisi wami wangithengela
o right, kona iyona part eyabanzima ukudlula ukufaka isidwaba.

Umphakathi waseNquthu, obaba omama nabafana bakhona, bayaphila, bengicabanga ukuthi bazongixwaya emva kokungibona ukuthi ngiyintombazane, kodwa bavele baqhubeka ngendlela abebengithatha ngayo, nobaba bendawo basangibiza ngo ndodana.

Uma uphila impilo yobuqenge ezindaweni zasemakhaya, akunankinga njengasemalokishini, ngoba kunemithetho eqinile evikela wonke umuntu, njengokudlwengulwa kwama Lesbian, akwenzeki, nokuhlukunyezwa kwawo,

Inkinga engiba nayo mina emakhaya, uma kuhlatshiwe kuba nzima ukuthi ngizohlala nobani? Angingeni esibayeni ukuyodla inhloko namadoda, amantombazane ayangixwaya uma ngidla esithebeni sawo. Ngigcina ngihlaliswa ngedwa. Kube buhlungu kimi.

 

Photos by Lindeka Qampi commissioned by Zanele Muholi

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Ancestors, Articles, Challenging the un-African homosexuality, Communication strategies, Community Mobilizing, Community outreach, Community work, Complexities of Transitioning, Confrontation, Connected souls, Connections, Contests judges;, Contributors, Crea(c)tive senses, Creating awareness, Cultural activists, Culture of reading and writing, Dance and song, Description, Details, Emotional support, Empowerment, Engagement, Event, Evidence, Experience, Exploration, Exposure, Expression, Family, Family and Friends, Family support, Feelings, friend, Friendships, Function, Gender, Gender articulation, Gender expression, Human Beings, Human rights, Humiliation, Hurt, Inkanyiso crew, Inkanyiso media, Isimemo, Izinkomo, Know Your SA Queer History, Knowledge, KwaZulu Natal, Language, Learning, Lesbian Youth, Lessons learnt, LGBTI community, Liberation, Life, Life Stories, Lindeka Qampi, Living by example, Love, Love is a human right, Love is Queer, Mainstreaming our queer issues, Matters of the He(Art), Media works, Memories, Memory, Mixed audiences, Moments in our history, Neighbours, Participants, Participation, Recognition, Respect, Sexual orientation, Sexuality, Sexuality in South Africa, Sharing, Sharing knowledge, Social documentary photography, Socio-economic, South African rural areas, Speaking for ourselves, Struggling, Support, Supporters, Supporting each other, Teaching, Textualizing Our Own Lives, Together we can, Togetherness, Veil, virgin, Visual activism, Visual democracy, Visual history, Visual history is a Right not a luxury, Visual Language, Visual narratives, Visual Power, Visual sense, Visual Voices, Visualizing public spaces, We Are You, We Care, We love photographs, We Love Photography, Zanele Muholi, Zulu is a language, Zulu is a South African language, Zulu tradition. Bookmark the permalink.

3 Responses to 2014 July 28: Comfort’s coming of age ceremony

  1. Zanele says:

    Siyakubongela wawumuhle umemulo wakho siyabonga nakumama wakho

  2. Dominiquea says:

    Please, can this be translated?

  3. bongie says:

    INTLE LE NTO UTI UMEMULO LO MNA ANDIYAZI UBUKEKA NJE NGOMFANA NAWE MANI JHEEEY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s