2013 March 30: Imfihlo yesiphambano

Imfihlo yesiphambano

Lesi siphambano siyi mfihlo esobala

Sithi sisobala siyindida ecacile

Sithi sicacile kanti siyesinda silula

Abasithatha ngeqiniso likaqiniso

Abalahlekelani neqiniso lika ntanyiso

Abakwesweli ukukhanya bha kwaso

Abayigqizi qakala imiswazi yezwe

Ezabo izindlebe zishukwa ze zizwe

Imfihlo yaso isekuuphambaneni kwaso

Amandla aso asekuhlanganeni kwaso

Sihlanganisa amandla obuntu Akuso

Ehlanganisa nenzulu yobunkulunkulu

ObuhlanganA buveze amandla ezulu

Inzulu yezulu yokwazana naye

Ubunzulu obuqeda uqhekeko ngokuqhumana

Ubunzulu obuvala ukukloloda kwenqhondo

Immfihlo yaso isekuhlukaniseni

Inzika yaso isekuhlukaneni

Inzuzo yokuqonda nokuqondana

Kwenhliziyo kamoya yomaqondana

Ethotshiswe ngokwamukela yena

Owalenga kuso leso siphambano

Ngaye kuyolethwa olwampela ubumbano

Ngaso siyozuza iphakade laphakade

__________________________

About the author

My name is Londiwe Precious Mduli, I was born in King Edward hospital.

On the 18 of September 1993 I’m a lesbian. I currently live by myself because my mother and father passed away and my eldest brother is in prison.
I left school in grade11 because of circumstances untold.
I work at a hair salon to make ends meet.

This entry was posted in Abantu, Africa, Before You, Family, Homosexuality and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to 2013 March 30: Imfihlo yesiphambano

  1. Pingback: Quibids

  2. Pingback: dfgurtgurt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s