2013 Aug. 18: Konke enikwenzayo kwenzeni ngothando

by Londeka Siba Dlamini

 

Siyithimba leNkanyiso sibusiseke kakhulu namhlanje kuyi Sonto sihlanganyele nebandla iVictory Ministries eseThekwini phansi kobuholi buka Pastor Zinzi Zungu.

Lelibandla kwabanye libukeka njengento engabusisekile ngoba lemukela izitabane

kodwa wembuleka amehlo uma uzinika ithuba lokuhlanganyela nazo, ubone ukuthi izitabane ziyaphila njengabanye abantu.

Ungena nje emnyango wase Victory uzizwa wemukelekile ngoba kukhona abangenisa abantu ”ushers”. Namuhla besingeniswa uCindy Gumede kanye no Zama Soni banothando kubo bonke abantu abangenayo uzwa imfudumalo,

usakhungathekile uzwe amaphimbo amnandi eWorship Team ihambisana no

Zithulele Khwela obashayela izinsimbi akwenze ungayeki ukunyakaza ngendlela

ashaya kamnandi ngayo.

Uthinte izinhliziyo zabaningi uThula Khanyile ngamazwi enkuthazo ekhuluma

ngokuba nobudlelwano noSomandla ethi kumele uzazi ukuthi uyindodana

kaNkulunkulu ukhule ekumazini, evule incwadi ka Genesis wokuqala evesini

lamashumi amabili nesishagalombili (28).

Umvuli welizwi umshumayeli uSibisi uvule incwadi yabase Khorinte bokuqala

isahluko seshumi nesithupha (16) endimeni yeshumi nane (14). ”Konke enikwenzayo kwenzeni ngothando”. UMahlase usukume waqala iculo le

Joyous Celebration elithi ”My God is goodo” kwanyakaza indlu yonke.

Intshumayelo ibikhuluma ngothando njengalokhu kulotshiwe nase ncwadini

engcwele ukuthi ”uNkulunkulu uluthando”

Kuphele intshumayelo wabe esethi uMfundisi ”Kunezinto ezibanjwe uwe empilweni yakho ngokuthi usuphelelwe uthando uma ekhona ozizwa ephelelwe uthando akeze sikhuleke naye”, yabe isibabeka izandla inceku yeNkosi.

Khona manjalo kube sekungena inkonzo yokunikela iholwa uMenzi Nxumalo esho umhlabeleli othi ”Yebo Nkosi ngiza kuwe” emva kwalokho bekuzwakala

ukuthi ukhona uMoya ongcwele kulendawo. UMenzi uvule encwadini kaLuke 5 vrs4 lapho kukhulunywa ngabadobi wathi ”iskhwama sakho inethi yakho yokudoba uNkulunkulu ulwandle lapho udoba khona ngakho phonsa umnikelo

olwandle uzobuya nezibusiso”.

Uma isiphethwa inkonzo kwamukelwa abaqalayo ukufika owemukele izivakashi namuhla uZonke Zulu, ibibhalwe emehlweni injabulo kubo bonke abebeqala ukufika bebonga impatho ube esethi kube uZonke bangazitholela ikhaya elifudumele khona lapha eVMCI ebanga bonke umam’ Mfundisi ukukhombisa uthando.

Kube sekumenyezelwa ukuthi kuzoba ne Convention mhlaka 27 kuya kumhlaka 29 ngenyanga ezayo, kuzoba nenkonzo yombhabhadiso khona kuConvention kanti njalo esontweni lokugcina enyangeni uMfundisi uzokhulekela abagulayo.

Previous by Londeka

2013 June 18: New Brand For House Music Lovers

and

2013 June 16: Zishade libalele izitabane

and

2013 June 30: Durban gays and lesbians say NO to hate crimes in SA

This entry was posted in Archived memories, Archiving Queer Her/Histories in SA, Community, Contributors, Creating awareness, Durban, God Fearing people, Londeka Siba Dlamini, Politics of representation, Power of the Voice, Prayer, Praying, Queer God fearing community, Religion, Reports, revolution, Scriptures, South Africa, Textualizing Our Own Lives, Visualizing public spaces, We Are You, We Care, We Still Can with/out Resources, We were (t)here, Women's power, Women; Voices; Writings; Education; Traditions; Struggles; Cultures, Writing is a Right, Youth voices and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s