2013 June 16: Zishade libalele izitabane

by Londeka Dlamini

Zibophe ifindo likasofa silahlane izitabane zesifazane zasendaweni yase Chesterville esifundazweni saKwaZulu Natal ngoMgqibelo. UZininzi Ndlela ubeshadelwa uDelisile Ncengwa beshadiswa umfundisi Zinzi Zungu webandla abakhonza kulo iVictory Ministries Church International (VMCI). Beziphume ngobuningi bazo izitabane ziswenke ziconsa ukuzohalalisela ubab’ uNdlela kwazise uyilungu elidala ebandleni kanti uDelisile yena ucula ekhwayeni yebandla.

kiss the bride_0249

Imindeni yalababobabili ibiyingxenye yalomshado kuze kwathi umakoti esenikelwa kumkhwenyana wanikelwa umama wakhe ebekade engeniswe umalume wakhe. UDelisile uchaze wathi umama womyeni wakhe umthathisa okwengane yakhe akamthathisi okwamakoti. Izikhulumi zonke beziyala umakoti zithi ahloniphe emzini, ikakhulukazi umamezala wakhe. Ngakolunye uhlangothi abakwamakoti nabo bebewuthakasele lomshado, odadewabo kamakoti banandise ngomculo besho ngamaphimbo amtoti.

zodwa chiliza_5249
izimenywa_5295

Lomshado ubuseqophelweni eliphezulu, izimpelesi zikamkhwenyana zigqoke amasudi kanokusho nezikamakoti nazo zingazibekile phansi nezingubo zazo ezinhle kushadelwa phandle kwehholo lomphakathi khona endaweni yase Chesterville, nelanga libalele saka. “ Ngifuna lolusuku lube isikhumbuzo kithina ngalezindandatho ngiyathembisa ukuthi ngiyohlale ngingowakho phambi kwezihlobo nabangani nabobonke abakhona nelanga libalele” Lawa kube amazwi kaNdlela ewabhekise kothandiweyo wakhe. Kuqhume umkikizo komama, ihlombe namakhwela ezinsizweni lapho umfundisi esebashadisile maqede wathi
“I now pronounce you as life partners”.

kuthandazelwa the ndlela s_0246

izimenywa2_5224Iningi belilindele  ngabomvu ukuzwa ukuthi kuzothiwani kuleyondawana ngoba kuvamise ukuthi “manje senibizwa ngendoda nomfazi”. Ikhwaya ibilokhu iqhulula amaculo amnandi esonto kusukume nesinedolo kunyakazwe, ubungabuzi ukuthi umshado wabantu abanjani ubuzibonela ukuthi kushada abantu abakholwayo. Umakoti naye esesho amazwi okuzibongela usukume wanyakazisa indlu ehlabelela esho nokusho ukuthi, phela yena ungumntwana kaNkulunkulu futhi uyahlabelela enkonzweni yakhe.

Bobabili oNdlela nomkakhe bezwakalise ukubonga emindenini yabo, izihlobo zabo, abangani, umfundisi wabo kanye nebandla abakhonza kulo ngokubasingatha ngoba lomshado wabantu bobulili obufanayo uthathwa njengongabusisiwe kanti lutho uyafana neminye imishado ngoba vele indaba ingabantu ababili bekhombisa uthando komunye nomunye.

grand exit_5332


Related article

2013 June 15: The Durban Lesbian Wedding of the Year


About the author

My name is Londeka Dlamini, I am 22 years old. I have a diploma in Journalism.
The name Londeka means ‘Be protected’, my parents named me Londeka simply because they believe in God so they were asking God to protect me and guide me. My friends and everyone that knows mi call me Siba which is isithakazelo sami sakwa Dlamini so in full its Sibalukhulu. Im a very studious person, I like reading books and to keep myself updated on whats happening.
I believe in myself and I believe that I can do whatever and I can achieve whatever I want in life. I like spending time with my family and also going out with friends.
I was raised by a single mother who is loving and caring, she is still my pillar of strength I LOVE HER SO MUCH. I love writing that is why I did journalism, I’m also inlove with art as a whole but I cant sing which is one of the things I like the most but I listen to music and appreciate those who can sing. My
motor in life says ‘LIFE has got a lot to OFFER than to take away from me’ so I live life to the fullest and value life.

“I believe myself to be a well-balanced, responsible and organized person, who wishes to achieve the best result in any task undertaken.
I am a very ambitious and studious person, always willing to give off my best.  I see myself being one of the well-recognized Journalists in the world in a few years to come.
I would like to be successful in my career, always ready to strive towards higher goals and given the opportunity, I will prove to be an asset to any company”.

Previously interned for Izwi Lomzansi FM as a Journalist and court reporter.

 

 

 This entry was posted in Chesterville township, Civil Union, Collectivism, Community, Exposure, Expression, Family support, Friendships, Homosexuality, Life partners, Love, Media works, Sexual Liberation, South Africa, Townships, Traditions & Customs, Visual history, Visualizing public spaces, We Care, We Still Can with/out Resources, Writing is a Right, Youth voices and tagged , . Bookmark the permalink.

18 Responses to 2013 June 16: Zishade libalele izitabane

 1. Pingback: 2013 June 15: The Durban Lesbian Wedding of the Year | inkanyiso.org

 2. Ntokozo Mgcaleka says:

  lovely photo’s,lovely wedding.wish them the best.

 3. Lusanda says:

  This wedding was the beautiful.. Wow I’m so shocked, but would love to attend a lesbian wedding one day! Yhooo I’m so happy for the Ndlela’s!! Everything seem so beautiful, kwamnandi with the family members and friends all there…. Yhooo some are lucky parents support being Lesbian!!

 4. Lusanda says:

  Nice pictures and everything tjooo!!!

 5. mzi says:

  Wow this is an inspiration to many, a celebration of our constitution, a stance of activism by the couple!!! Congratulation ladies may your union be blessed and you enjoy each other forever

 6. Zanele Zama Mazet says:

  Wish them the best of lucky emshadweni wabo bephathane kahle

 7. Pingback: 2013 June 22: Lesbians wed in the broad daylight | inkanyiso.org

 8. Pingback: 2013 June 30: Durban gays and lesbians say NO to hate crimes in SA | inkanyiso.org

 9. Pingback: 2013 Aug. 18: Konke enikwenzayo kwenzeni ngothando | inkanyiso.org

 10. Pingback: 2013 September 1: Bafake umfaniswano omama nobab’ umfundisi | inkanyiso.org

 11. Pingback: 2013 Sept. 1: The VMCI Times | inkanyiso.org

 12. Pingback: 2013 Sept. 16: The day Ndlela s got married | inkanyiso.org

 13. Pingback: 2013 Sept. 19: Ikhiphe Icwecwe layo lokuqala i Victory Ministries (VMCI) | inkanyiso.org

 14. Pingback: 2013 Dec. 16: “Sibonga uMadiba ngokulwela inkululeko yethu” | inkanyiso.org

 15. Pingback: 2013 Dec. 22: ”Indlela enlilingwa ngayo ukuba nibizwe ngezitabane” | inkanyiso.org

 16. Pingback: 2014 Feb.2 Bayanda abefundisi eVMCI | inkanyiso.org

 17. Dikeledi says:

  guys pls invite me in every wedding pls

 18. Pingback: Lihle Mbanjwa % zeintech.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s